( ) /* AppParade */

AppParade

Pravidla soutěže AppParade


Co je AppParade?

Přehlídka a soutěž českých a slovenských mobilních aplikací.

Datum: pondělí 9. 11. 2020

Místo: Spojkaa Events, Pernerova 35, Praha 8 - Karlín

Pořadatel:

SYNETECH, s.r.o., IČO: 03521117, se sídlem Veletržní 73, 170 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232752; info@synetech.cz Jednatel: Vratislav Zima, CEO Kontaktní osoba: Eva Mečlová eva.meclova@synetech.cz

Cíl soutěže AppParade

Vybrat nejzajímavější a nejprospěšnější aplikaci pro mobilní telefony napříč platformami, která odpovídá tématu večera.

Definice pojmů

 1. Soutěžící - právnická nebo podnikající fyzická osoba se sídlem či bydlištěm v České republice a Slovenské republice nebo student střední či vysoké školy se sídlem v České republice, kteří vlastní licenční práva k mobilní aplikaci splňující níže uvedené podmínky.
 2. Publikum - návštěvníci (fyzické osoby) soutěžního večera AppParade, kteří během soutěžního večera mohou hlasovat pro jednotlivé aplikace.
 3. Odborná porota - významné osobnosti mobilního, technologického, telekomunikačního a internetového světa vybrané pořadatelem.

Jaké aplikace může soutěžící přihlásit do soutěže AppParade?

 • Mobilní aplikace, jejichž vývoj probíhal nebo probíhá na území České republiky nebo Slovenska.
 • Mobilní aplikace musí být v den konání AppParade ke stažení na App Store nebo Google Play.
 • Jeden soutěžící může do soutěže přihlásit více aplikací. Do finálového soutěžního večera však může postoupit pouze jedna aplikace na jednoho soutěžícího.

Jaké aplikace nemůže soutěžící přihlásit do soutěže AppParade?

 • Mobilní aplikace, které soutěžily v některé z předchozích AppParade.
 • Výjimka: pokud by v konkrétním případě došlo k výraznému posunu či vývoji, který dává závažný důvod k tomu, aby byla aplikace zařazena do soutěže znovu, může být opět přihlášena. Udělení výjimky je na posouzení odborné poroty a pořadatele.
 • Ze soutěže jsou vyloučeny aplikace vyvinuté pořadatelem.
 • Ze soutěže jsou vyloučeny veškeré aplikace s pornografickou tématikou nebo porušující platné zákony České republiky. Vyloučeny jsou rovněž aplikace šířící či podporující národnostní, rasovou, náboženskou nebo jinou srovnatelnou nesnášenlivost či xenofobii.

Výběr tématu soutěžního večera AppParade & přihlášení mobilní aplikace

Oznámení tématu soutěže a přihlášení mobilní aplikace do soutěže probíhá na webu appparade.cz

Od 17. 2. 2020 do 25. 10. 2020 je možno přihlašovat aplikace na zvolené téma.

Uzavření přihlášek mobilních aplikací do soutěže je 25. 10. 2020 v  23:59 hod.

Přihlášení aplikace do soutěže je bez poplatku.

Výběr mobilních aplikací pro finálový soutěžní večer AppParade

Pořadatel společně s odbornou porotou si vyhrazuje právo vybrat 10 mobilních aplikací, které postupují do finálového soutěžního večera AppParade. Každý postupující subjekt obdrží email.

Odborná porota určí 10 postupujících aplikací podle subjektivního hodnocení každého člena poroty na základě těchto kritérií:

 • tržní potenciál a praktická využitelnost mobilní aplikace;
 • technické zpracování aplikace;
 • relevance k tématu;
 • inovativnost řešení, kreativita a talent vývojářského týmu.

Na webu appparade.cz / sociální síti FB budou 26. 10. 2020 vyhlášeny postupující aplikace do soutěžního večera.

Odborná porota spolu s pořadatelem zkontrolují správné zařazení nominovaných.

V případě, že odborná porota uzná, že aplikace nesplňuje zařazení do vybraného tématu večera, má právo ji do soutěže nezařadit.

Průběh a určení vítěze soutěžního večera AppParade

Každá mobilní aplikace, která postoupí do finálového soutěžního večera AppParade, bude představena krátkou prezentací o délce trvání max. 3 minuty. Počet prezentujících není omezen.

Soutěžící či jeho zástupci musí prezentaci aplikace dodat do 2. 11. 2020 a dostavit se na místo konání 2 hodiny před začátkem akce. Pokud soutěžící nedodají prezentaci v uvedeném termínu, mohou být ze soutěže vyloučeni.

Pořadí při prezentaci určuje pořadatel.

Po ukončení prezentace poslední mobilní aplikace se spouští hlasování publika prostřednictvím mobilní aplikace AppParade.

Celkového vítěze Ceny publika určuje nejvyšší počet hlasů publika.

Publikum bude zohledňovat 2 základní kritéria pro cenu publika:

 • to, jak zajímavě byla využita daná technologie;
 • show a úroveň prezentace při představování mobilní aplikace
 • užitečnost aplikace.

Každý člen publika má 6 hlasů. Hlasující ve finálním hlasování v průběhu večera AppParade mohou určit 1. až 3. místo pro nejlepší aplikace. Tímto se vybranému subjektu přidělí 1-3 hlasy (prvnímu místu se přičtou tři hlasy, druhému dva a třetímu místu jeden hlas). V průběhu soutěže se může jeden hlasující zúčastnit hlasování pouze jednou. Ve chvíli, kdy je hlasování ukončeno, není již možné volbu změnit.

Hlasovat pro své aplikace mohou také soutěžící a jejich zástupci, kteří jsou přítomni na místě konání akce, a to stejným způsobem jako ostatní členové publika v rámci hlasovacího formuláře v aplikaci AppParade. Je povoleno, aby soutěžící aktivně vyzývali své podporovatele k hlasování v soutěži.

Po ukončení hlasování „o nejlepší aplikaci“ dojde k sečtení hlasů. Vítěz bude vyhlášen na základě nejvyššího obdrženého počtu hlasů na konci soutěžního večera.

Odborná porota dále na konci soutěžního večera určí vítěze v kategorii „cena poroty“ na základě subjektivního hodnocení těchto kritérií:

 • tržní potenciál a praktická využitelnost mobilní aplikace;
 • technické zpracování aplikace;
 • inovativnost řešení, talent a kreativita vývojářského týmu.

Slosování cen pro hlasující

Po ukončení hlasování dojde ke slosování hlasujících a bude určen jeden výherce.

Ze slosování jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele.

Vylosovaný hlasující, který obdrží ceny od pořadatele a partnerů, bude na výhru upozorněn prostřednictvím svého mobilního telefonu.

Vylosovaný hlasující musí být při vyhlášení výherce přítomen v sále, jinak výhru neobdrží a slosování proběhne znovu a určí se jiný výherce.

Ceny

Ceny pro soutěžící i pro výherce slosování z řad publika budou oznámeny na webu appparade.cz / sociální síti FB.

Cena poroty

Tým (mobilní aplikace), která vyhraje CENA POROTY získá chytrý telefon, vstupenku na Startup World Cup Summit od partnera společnosti UP21, mentoring z oblasti byznysu.

Cena publika

Tým (mobilní aplikace), která vyhraje 1. místo CENA PUBLIKA získá od společnosti SYNETECH budget 5.000 CZK, který může použít na propagaci výherní aplikace na sociálních sítích. V ceně je zahrnut mentoring cílení a promo na Facebooku.

Počet a druh cen určuje pořadatel. Na cenu nevzniká právní nárok.

Výherci se musejí o cenu přihlásit do 30 dnů od finálového soutěžního večera, v opačném případě cena propadá.

Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranné změny cen z důvodů vyšší moci nebo z důvodů na straně třetí osoby. V takovém případě bude výhercům poskytnuta srovnatelná cena.

Výherci berou na vědomí, že hodnotu výhry nelze vyplatit v hotovosti a výhra není soudně vymahatelná. Výherci dále berou na vědomí, že výhra pro ně může mít daňové dopady a s převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

Další podmínky

Všichni soutěžící i hlasující návštěvníci se svou účastí v soutěži zavazují respektovat pravidla soutěže AppParade.

Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků soutěže odporujícímu výše uvedeným pravidlům, má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a případně i tímto způsobem zvýhodněného soutěžícího ze soutěže vyřadit. Za nekalé jednání se považuje mimo jiné jakékoli automatizované nebo strojové přihlašování do soutěže nebo hlasování (např. softwaroví roboti apod.) nebo pokus o ně.

Pořadatel si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu soutěže a případně změnit nebo upravit pravidla soutěže nebo ji i zrušit.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu data, místa a konceptu soutěže či složení odborné poroty a cen.

Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel.

Soutěžící a jejich zástupci (dále jen „subjekty údajů“) tímto berou na vědomí, že pořadatel jakožto správce osobních údajů za účelem jejich účasti v soutěži AppParade zpracovává po dobu trvání soutěže jejich osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, název společnosti/školy. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy svého druhu; právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Bez poskytnutí uvedených údajů se nelze soutěže zúčastnit, na poskytnuté kontaktní údaje budou zasílány informace o průběhu soutěže AppParade. Podle Nařízení mají subjekty údajů právo požadovat od pořadatele přístup k osobním údajům, které se jich týkají, jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Partnery soutěže jsou:

 • Médiář
 • UP21
 • CzechInvest
 • Czechitas
 • Fakulta informačních technologií ČVUT
 • Fakulta elektrotechniky ČVUT v Praze
 • Venture Club
 • Na vlně podnikání

Čestné prohlášení

Soutěžící si přečetl pravidla soutěže AppParade, souhlasí s nimi a bude se podle nich řídit.

Účastník AppParade se tímto neodvolatelně vzdává nároku na náhradu majetkové i nemajetkové újmy, která mu může vzniknout přímo nebo nepřímo, a to v důsledku jeho účasti v soutěži jako soutěžící nebo návštěvník akce.

Soutěžící tímto uděluje pořadateli právo a svolení nahrávat, natáčet, vytvářet mediální výstup a využívat jeho jméno, obraz, hlas, vzhled, výkon následujícími způsoby:

 • Vytvoření audiovizuálního a jakéhokoliv jiného díla
 • Šíření ve všech možných formách a všemi technologickými postupy libovolně často a v libovolném médiu
 • Šíření audiovizuálního obsahu jakkoliv často a pro jakýkoliv účel: pro komerční i nekomerční potřeby za účelem propagace soutěže a pořadatele.

Souhlas se zpracováním osobních údajů


 1. Udělujete tímto výslovný souhlas společnosti SYNETECH, s.r.o., se sídlem Veletržní 73, IČO: 03521117, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232752, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) jakožto správce osobních údajů zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení;
  • název společnosti/střední či vysoké školy;
  • e-mail a telefonní číslo.
 2. Osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu budou zpracovávány za účelem zasílání informací o budoucích soutěžích AppParade.
 3. Osobní údaje na základě tohoto souhlasu budou Správcem zpracovávány po dobu 3 let, případně do doby, než odvoláte svůj souhlas.
 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti SYNETECH, s.r.o. (info@synetech.cz).
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte dále právo vůči společnosti SYNETECH, s.r.o.:

  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat výmaz osobních údajů, nebude-li společnosti SYNETECH, s.r.o. svědčit jiný právní důvod pro jejich zpracování,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.